1/6

Recruitment job

รับสมัครงาน

การรับสมัครปีใหม่ในปี 2563
เนื่องจากความต้องการในการพัฒนาของบริษัท ได้เปิดรับสมัครคนที่มีความสามารถต่อไปนี้ และหวังว่าจะทำงานร่วมกับคุณ

Sales Representative

ความรับผิดชอบ

หาลูกค้าใหม่ และ รักษาฐานลูกค้าเก่า
ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
ช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดูแลการใช้บริการของลูกค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่น

 

เพศ ชาย / หญิง  อายุ 23-35 ปี
การศึกษาจบปริญญาตรี สาขางานขายและการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1-2 ปี (หากมีประสบกาณ์ด้านขาย "เครื่องจักร" จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการประสานงานกับลูกค้า
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้
สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์พร้อมใช้และใบอนุญาตขับขี่
บุคลิกภาพดี มี Service Mind

คุณสมบัติ

ช่างเทคนิค (Service Technician)

ความรับผิดชอบ

ดูแลงานบริการด้านการส่งมอบ การติดตั้ง และ การฝึกอบมลูกค้า 

ดูแลและให้บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ร่วมวางแผนและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องจักรของบริษัทฯ

งานอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

 

เพศชาย   อายุ 23-35 ปี

การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงานบริการและงานซ่อมบำรุงตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์มาก่อน เพราะมีการฝึกอบรมความรู้ให้ทั้งหมด

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้

สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

บุคลิกภาพดี มี Service Mind

คุณสมบัติ

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

(Machine Maintenance Technician)

ความรับผิดชอบ

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามคำสังของผู้บังคับบัญชา

ดูแลล้างทำความสะอาดเครื่องจักรตามที่กำหนด

รายงานการปฏิบัติงานและปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย

สังกัด บริษัท แอมเพิลเอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ)

เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี

การศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , ช่างยนต์

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักร จะพิจารณาทันที

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่

ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

พร้อมศึกษาเรียนรู้งาน

บุคลิกภาพดี มี Service Mind

คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

(Accounts Receivable Officer)

ความรับผิดชอบ

งานด้านบัญชีลูกหนี้  การเก็บเงิน และรับชำระหนี้

ติดตามหนี้ บันทึกข้อมูลการชำระหนี้ของลูกหนี้

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีลูกหนี้

ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

เพศหญิง อายุ 23-35 ปี

การศึกษา ปวส. ถึง  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความอดทนสูง สู้งาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระงานที่ได้รับ

สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

คุณสมบัติ

CONTACT US

999/1 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร 02-8169119 แฟกซ์ 02-8169556 มือถือ 098-558-5788