top of page

ใครๆก็อยากมี ธุรกิจส่วนตัว! สร้างได้ง่ายๆ ถ้ามี ?


ความฝันของใครหลายๆคนนั้นอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากเป็นนายตัวเอง แต่จะทำอย่างไร ใครจะแนะนำได้บ้าง วันนี้เราจะมานำเสนอในสิ่งที่คุณต้องการที่จะรู้ การสร้างธุรกิจส่วนตัวต้องเริ่มอย่างไรบ้าง

1. จะต้องรู้ว่าตัวเองนั้นชอบทำอะไรอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอะไร

2.งบประมาณในการทำธุรกิจส่วนตัวที่มีนั้นเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจที่กำลังจะสร้างหรือไม่

3. หาตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเป็นลูกค้าของธุรกิจตัวเองได้หรือยัง

4. ลงมือสร้างสถานที่และทำธุรกิจส่วนตัวให้เป็นจริง

5. ทำการโปรโมตให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าให้ตรงจุด

Cr.kingsmes

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page