top of page
Needles
FEIYA-5-2.png

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA

02.png

CTF SERIES

Special specification

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 1หัว 15เข็ม สเปคพิเศษ 1หัวโต๊ะใหญ่

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / CTF Series  

Special specification พื้นที่การปักกว้างพิเศษ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เป็นเครื่องแบบ Multifunction ที่สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ปักเสื้อสำเร็จรูป  ผ้าชิ้นแบบใหญ่ ปักหมวก งานดีไซน์ต่างๆ ตอบโจทย์กลุ่ม START UP ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจได้ครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน หรือในโรงงานขนาดใหญ่ สามารถนำไปเป็นเครื่องขึ้นงานตัวอย่างได้ โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม งานปักโดยเฉพาะ แข็งแรง ทนทาน การันตีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ...

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 1หัว 15เข็ม

Single head machine series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / CTF Series / รุ่น CTF-1501

(1 หัว 15 สีีเข็ม ) หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เป็นเครื่องแบบ Multifunction ที่สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ปักเสื้อสำเร็จรูป อาร์ม หมวก ผ้าชิ้น งานดีไซน์ต่างๆ ตอบโจทย์กลุ่ม START UP ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจได้ครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน หรือในโรงงานขนาดใหญ่ สามารถนำไปเป็นเครื่องขึ้นงานตัวอย่างได้ โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม งานปักโดยเฉพาะ แข็งแรง ทนทาน การันตีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี...

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 2หัว 15เข็ม

Double head machine series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / CTF Series / รุ่น CTF-1202

(2 หัว 12 สีีเข็ม ) หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เป็นเครื่องแบบ Multifunction ที่สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ปักผ้าสำเร็จรูปเป็นตัว อาร์ม ผ้าชิ้น หมวก งานดีไซน์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจเน้นปริมาณงานให้มากขึ้น หรือในโรงงานขนาดใหญ่ สามารถนำไปเป็นเครื่องขึ้นชิ้นงานตัวอย่างได้ โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม งานปักโดยเฉพาะ แข็งแรง ทนทาน การันตีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ...

02.png

CYLINDER SERIES

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 4 หัว 12 เข็ม ลดโต๊ะ

Cylinder Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / Cylinder Series / รุ่น CT-1204

(4 หัว 12 สีีเข็ม ) รุ่นลดโต๊ะ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เป็นเครื่องแบบ Multifunction ที่สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ปักเสื้อสำเร็จรูป อาร์ม หมวก ผ้าชิ้น งานดีไซน์ต่างๆ ตอบโจทย์กลุ่ม SME Business เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม งานปักโดยเฉพาะ แข็งแรง

ทนทาน การันตีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ...

Cylinder Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 6 หัว 12 เข็ม ลดโต๊ะ

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / Cylinder Series / รุ่น CT-1206

(6 หัว 12 สีีเข็ม ) รุ่นลดโต๊ะ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เป็นเครื่องแบบ Multifunction ที่สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ปักเสื้อสำเร็จรูป อาร์ม หมวก ผ้าชิ้น งานดีไซน์ต่างๆ ตอบโจทย์กลุ่ม SME Business เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

งานปักโดยเฉพาะ แข็งแรง ทนทาน การันตีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ...

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 9 หัว 12 เข็ม ลดโต๊ะ

Cylinder Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / Cylinder Series / รุ่น CT-912 (12 หัว 9 สีีเข็ม ) รุ่นลดโต๊ะ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เป็นเครื่องแบบ Multifunction ที่สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ปักเสื้อสำเร็จรูป อาร์ม หมวก ผ้าชิ้น งานดีไซน์ต่างๆ ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรม หรือโรงงานผลิต เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม งานปักโดยเฉพาะ แข็งแรง ทนทาน การันตีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ...

02.png

FLAT SERIES

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 4 หัว 9 เข็ม โต๊ะราบ โต๊ะเรียบ

Flat Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / Flat Series / รุ่น GG-904

(4 หัว 9 สีีเข็ม ) รุ่นโต๊ะเรียบ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการปักผ้าเป็นชิ้น งานปักอาร์ม หรืองานปักผ้าที่มีความยาวพิเศษ ตัวเครื่องเป็นรุ่นโตีะเรียบ เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม...

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 6 หัว 9 เข็ม โต๊ะราบ โต๊ะเรียบ

Flat Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / Flat Series / รุ่น GG-906

(6 หัว 9 สีีเข็ม ) รุ่นโต๊ะเรียบ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการปักผ้าเป็นชิ้น งานปักอาร์ม หรืองานปักผ้าที่มีความยาวพิเศษ ตัวเครื่องเป็นรุ่นโตีะเรียบ เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม...

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 9 หัว 12 เข็ม โต๊ะราบ โต๊ะเรียบ

Flat Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / Flat Series / รุ่น GG-912

(12 หัว 9 สีีเข็ม ) รุ่นโต๊ะเรียบ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการปักผ้าเป็นชิ้น งานปักอาร์ม หรืองานปักผ้าที่มีความยาวพิเศษ ตัวเครื่องเป็นรุ่นโตีะเรียบ เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม...

Flat Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 18 หัว 9 เข็ม โต๊ะราบ โต๊ะเรียบ

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / Flat Series / รุ่น GG-912

(12 หัว 9 สีีเข็ม ) รุ่นโต๊ะเรียบ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย  เหมาะสำหรับการปักผ้าเป็นชิ้น งานปักอาร์ม หรืองานปักผ้าที่มีความยาวพิเศษ ตัวเครื่องเป็นรุ่นโตีะเรียบ เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม...

จักรปักคอมพิวเตอร์ feiya 20 หัว 9 เข็ม โต๊ะราบ โต๊ะเรียบ

Flat Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / Flat Series / รุ่น GG-920

(20 หัว 9 สีีเข็ม ) รุ่นโต๊ะเรียบ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย  เหมาะสำหรับการปักผ้าเป็นชิ้น งานปักอาร์ม หรืองานปักผ้าที่มีความยาวพิเศษ ตัวเครื่องเป็นรุ่นโตีะเรียบ เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม...

bottom of page